Informacja o zamknięciu drugiego naboru Wniosków dla Zachodniego Obszaru Interwencji
 

Informujemy, że w związku z podpisanym z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w dniu 13.06.2019 r. aneksem nr Aneks nr RPDS.01.03.01-02-014/17-00  do Umowy o dofinansowanie Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji” (nr Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0014/17), na mocy którego zmianie ulegną następujące warunki realizacji projektu przez Grantobiorców:

  • maksymalna wartość grantu (z kwoty 25 500,00 zł do kwoty 51 000,00 zł),
     
  • zmiana daty zamknięcia usługi i złożenia wniosku o wypłatę Grantu (zmiana daty z dnia 31 lipca br. na dzień 16 września br.),

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o. o. informuje o planowanym na dzień 26 lipca 2019 r. zamknięciu aktualnego, drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ww. Projekcie.

 

Ogłoszenie o kolejnym, planowanym naborze, na zmienionych warunkach, zostanie wkrótce opublikowana na stronie www.dfg.pl.

 

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków

dla Zachodniego Obszaru Interwencji:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu

w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji ". 

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o zwiększeniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0014/17 w drugim Naborze do kwoty 1.224.495,00 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 561 595,00 zł.

Ogłoszenie o II naborze ZOI (zmiana 08.03.2019)

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0014/17

w drugim Naborze na kwotę 1.148.095,00 zł,

w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 485.095,00 zł.

 

Ogłoszenie o II Naborze ZOI

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 24.07.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji ". 

 

Elektroniczny formularz rejestracji Wniosków o udzielenie Grantu          

Regulamin udzielania Grantów LGOI – Nabór II:

REGULAMIN udzielania Grantów ZOI– Nabór II

Dokumenty do pobrania – Nabór II:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12. Oświadczenie Klauzula informacyjna RODO- ZOI

13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór):

Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – ZOI

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Zachodniego Obszaru Interwencji wraz z załącznikami kliknij tutaj

UWAGA: Proszę pamiętać o dołączeniu dodatkowo do aplikacji  Zalącznika nr 13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI do Wniosku o udzielenie Grantu ( jeśli dotyczy).