Zamknięcie trzeciego naboru wniosków w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego"

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 stycznia 2019 r. zostanie zamknięty trzeci nabór wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17)

 

Informacja o rozpoczęciu trzeciego naboru Wniosków

dla Subregionu Legnicko-Głogowskiego

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego". 

 

Rada partnerstwa podjęła decyzję o zwiększeniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w trzecim Naborze do kwoty 568.650,00 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 436.900,00 .

Ogłoszenie o naborze LGOI- III -DFG (zmiana 11.01.2019)


 

Rada partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w trzecim Naborze na kwotę 464.950,00 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 333.200,00 .

Ogłoszenie o naborze LGOI- III -DFG

REGULAMIN LGOI

Dokumenty do pobrania – Nabór III:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12. Oświadczenie. Klauzula informacyjna RODO- LGOI

13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór):

Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – LGOI

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Regionu Legnicko-Głogowskiego wraz z załącznikami kliknij tutaj

UWAGA: Proszę pamiętać o dołączeniu dodatkowo do aplikacji  Zalącznika nr 13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI do Wniosku o udzielenie Grantu ( jeśli dotyczy).