Rozwijam firmę

SłowniczekSposoby finansowaniaDobre radyWażne pytania

screen_p187d5v09k9hpd16n9rmpm1c84b

Barter – umowa, która polega na wymianie usług lub towarów, ale nie ma charakteru pieniężnego. Może polegać na wymianie towaru na towar, usługi na usługę, towaru na usługę i odwrotnie. Strona kupująca jest również sprzedającą i odwrotnie
Business angel – po polsku anioł biznesu – to przedsiębiorca, który inwestuje swój kapitał
w rozwijające się firmy, a w zamian dostaje udziały w zyskach. Aniołowie biznesu upodobali sobie inwestowanie w firmy z branży nowych technologii – przedsiębiorcy rozwijający taki biznes mają duże szanse na wsparcie aniołów biznesu
Cash flow – przepływ pieniądza – obieg pieniędzy z i do przedsiębiorstwa, więc także pomiędzy przedsiębiorstwami. Może być gotówkowy lub bezgotówkowy. Uwzględnia wynik sprzedaży i koszty firmy
Faktoring – ściąganie należności w imieniu przedsiębiorcy przez zewnętrzną instytucję, np. bank. Faktoring jest wykorzystywany jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, ponieważ firma od razu dostaje środki finansowe od banku, który kupił jej wierzytelności
Faktoring odwrotny – nabywanie przez zewnętrzną instytucję, np. bank, wierzytelności, które przysługują dostawcom przedsiębiorcy. W ramach usługi po wstąpieniu przez bank w prawa dostawców, przedsiębiorca może uzyskać od banku dodatkowe finansowanie
Franczyza (ang. franchising) – udzielenie przez jednego przedsiębiorcę praw do korzystania z jego marki i udostępnienie know-how innemu przedsiębiorcy, który pod jego szyldem będzie prowadził działalność i płacił za wykorzystanie wizerunku. Przykład? Przedsiębiorca kupuje licencję
na prowadzenie sklepu pod marką Żabka. Od sieci otrzymuje wiedzę, jak to robić, i wsparcie promocyjne. Wystarczy, że będzie miał kapitał na uruchomienie sklepu, a później regularnie będzie płacił za licencję
IT (ang. information technology) – technologia informacyjna – działania związane z przetwarzaniem informacji. To połączenie informatyki i telekomunikacji, obejmuje tworzenie sprzętu komputerowego,
a przede wszystkim oprogramowania i technologii do przetwarzania, przesyłania, przechowywania, zabezpieczania i prezentowania informacji
Kredyt i pożyczka – to bardzo popularne wśród przedsiębiorców i bankowców hasła. Często są używane zamiennie, ponieważ oba oznaczają zaciągnięcie długu, ale w rzeczywistości określają dwie różne umowy

 • Kredyt – prawo udzielenia kredytu mają banki. Środki na kredyt nie są jednak ich własnością, ale pochodzą z depozytów klientów. Kredyt udzielany jest na konkretny cel i zawsze określany jest termin jego zwrotu. Za udzielenie kredytu bank pobiera prowizje i nakłada oprocentowanie. Kredyt więc kosztuje. Umowy kredytowe reguluje prawo bankowe
 • Pożyczka – może jej udzielić właściwie każdy, jedynym warunkiem jest to, żeby być właścicielem pożyczanych pieniędzy. Pożyczka nie musi być udzielana na konkretny cel ani nie trzeba ustalać terminu jej zwrotu, przedsiębiorca ma więc większą swobodę korzystania ze środków. Udzielenie pożyczki może być nawet nieodpłatne. Kwestie pożyczek reguluje kodeks cywilny

 

Leasing – pochodzi od angielskiego słowa „lease”, które oznacza „nająć”. Krótko mówiąc, jest to umowa najmu. Kiedy przedsiębiorca wziął jakąś rzecz w leasing, to znaczy, że wziął tą rzecz w użytkowanie (najczęściej samochody i maszyny) i korzysta z niej w zamian za opłaty. To dobre rozwiązanie dla firm, które nie mają dużych funduszy albo wolą płacić za użytkowanie w niewielkich ratach
Leasing operacyjny – gdy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych instytucji, która leasingu udziela, ona też dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Po upłynięciu okresu umowy przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot, który wziął w leasing
Leasing finansowy – gdy nie cała rata leasingowa, tylko jej część odsetkowa jest dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu. Przedmiot leasingu zalicza się do majątku przedsiębiorcy, a więc to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych i razem z częścią odsetkową rat zalicza je do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu, który wziął w leasing, wraz z zapłaceniem ostatniej raty – nie musi wykupować przedmiotu


Start-up
– nowopowstająca firma lub organizacja, która aktywnie poszukuje rynków, żeby się rozwinąć. Najczęściej określa się tak przedsiębiorstwa zajmujące się nowymi technologiami lub działające
w internecie, ale star-up może powstać w dowolnej branży
Venture capital – inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio
– i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Private equity/venture capital może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. To też szansa dla inwestycji typu seed capital, czyli w przedsiębiorstwa w bardzo wczesnym stadium rozwoju albo nawet start-upu, ale o dużym potencjale wzrostu
Gwarancja de minimis – to podobne do poręczenia zabezpieczenie kredytu. Kredytu z gwarancją de minimis może udzielić bank, który zawarł z Bankiem Gospodarki Krajowej umowę o współpracy.
Wartość gwarancji de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 200 tys. euro, a dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro. Dotyczy to roku podatkowego,
w którym firma ubiega się o pomoc, i poprzednich dwóch lat podatkowych

screen_p187d5nkgtv1udp9q1b13f61tda5

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność, mają więcej możliwości niż ich koledzy, którzy dopiero planują uruchomić biznes. Banki i podobne instytucje rzadziej udzielają kredytów tzw. start-upom,
a chętniej pożyczają pieniądze na rozwój. Ponadto przedsiębiorstwa istniejące na rynku mają jeszcze inne możliwości.

Środki pochodzące z zysku przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa

Klasyczny przykład inwestowania, kiedy zarobione przez firmę pieniądze przeznaczane są na kolejne inwestycje.

 

Środki z odpisów amortyzacyjnych

Amortyzacja to rozłożenie kosztów kupna nieruchomości lub sprzętu, np. komputera, na miesiące,
w trakcie których będzie się ich używało. Ta forma finansowania przypomina kupowanie na raty – wydatek jest jednorazowy, ale koszty są rozkładane w czasie. 

 

Środki z dopłat wspólników spółki

Czasowy wkład wspólników, który nie powoduje zwiększania ich udziałów ani kapitału zakładowego spółki. Z tych powodów niechętnie stosowana forma finansowania. 

 

Kredyty

Kredytów udzielają banki na ściśle określony cel. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne powinno być stworzenie solidnego biznes planu, w którym będzie dobrze określone, na co fundusze zostaną przeznaczone. To najczęstsza forma wspomagania, ale może też być droga. Banki pobierają prowizje
i nakładają na kredyt oprocentowanie – wszystko trzeba spłacić.

 

Pożyczki 

Pożyczek może udzielić każdy, musi tylko posiadać pieniądze. Tak jak w przypadku kredytu, pożyczka to zaciąganie długu, ale w zależności od umowy fundusze mogą stać się własnością przedsiębiorcy i może mieć on większą swobodę w korzystaniu z nich.

Najczęściej pożyczki udzielane są na dużo bardziej opłacalnych zasadach niż kredyty, niekiedy są też całkiem nieodpłatne.
Pożyczki są bardzo opłacalne dla przedsiębiorców, a często łatwiej dla nich osiągalne, bo niektóre instytucje specjalizują się w udzielaniu pożyczek firmom, również tym na starcie, i pomagają dużo chętniej niż banki.

Na Dolnym Śląsku robi to Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o.

 

Dotacje 

To bezzwrotna forma pomocy finansowej. Żeby otrzymać fundusze, firma musi spełnić warunki określone przez instytucję przyznającą dotacje, często jest to Państwo lub samorządy. Informacji
o możliwych dotacjach można szukać m.in. na stronach urzędów marszałkowskich w zakładce „Fundusze Europejskie”.

 

Fundusze kapitałowe 

Oferowane są w zamian za akcje lub udziały w przedsiębiorstwie. Ten sposób finansowania przybiera zazwyczaj trzy formy:

 • Inwestycje aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów, którzy własne fundusze lokują w dobrze rokujących firmach. Zainwestowany kapitał pozwala firmom szybko się rozwinąć, a inwestor otrzymuje wzrost wartości jego udziałów.
  Uwaga! Aniołowie biznesu szczególnie upodobali sobie inwestycje w nowe technologie, dlatego na ich wsparcie mogą często liczyć innowacyjne przedsiębiorstwa.
 • Venture capital – to fundusze inwestycyjne, które oferują wsparcie z reguły małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom. Firma w zamian za dofinansowanie, oferuje funduszowi udziały w przedsiębiorstwie.
  Venture capital bywa tożsamy z aniołami biznesu. Podobnie jak aniołowie, fundusze często szukają możliwości inwestycji w firmy z innowacyjnymi pomysłami. To szansa dla biznesu o dużym ryzyku. To też szansa dla inwestycji typu seed capital, czyli w przedsiębiorstwa w bardzo wczesnym stadium rozwoju albo nawet start-upy, ale o dużym potencjale wzrostu.
 • Publiczna emisja akcji – propozycja nabycia papierów wartościowych firmy. Nie dotyczy przedsiębiorstw na starcie.
  Dla młodych przedsiębiorstw albo tych powstających przeznaczony jest New Connect.
  To zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych, prowadzony poza rynkiem regulowanym.

 

Faktoring

Ściąganie należności w imieniu przedsiębiorcy przez zewnętrzną instytucję, np. bank. Faktoring jest wykorzystywany jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, ponieważ firma od razu dostaje środki finansowe od banku, który kupił jej wierzytelności.

 

Faktoring odwrotny

Nabywanie przez zewnętrzną instytucję, np. bank, wierzytelności, które przysługują dostawcom przedsiębiorcy. W ramach usługi po wstąpieniu przez bank w prawa dostawców, przedsiębiorca może uzyskać od banku dodatkowe finansowanie.

 

Leasing

Przedsiębiorca bierze w użytkowanie rzecz, najczęściej samochody i maszyny, i korzysta z niej w zamian za opłaty. To dobre rozwiązanie dla firm, które nie mają dużych funduszy albo wolą płacić za użytkowanie w niewielkich ratach.

 • Leasing operacyjny – gdy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych instytucji, która leasingu udziela, ona też dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Po upłynięciu okresu umowy przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot, który wziął w leasing
 • Leasing finansowy – gdy nie cała rata leasingowa, tylko jej część odsetkowa jest dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu. Przedmiot leasingu zalicza się do majątku przedsiębiorcy,
  a więc to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych i razem z częścią odsetkową rat zalicza je do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu, który wziął w leasing, wraz z zapłaceniem ostatniej raty – nie musi wykupować przedmiotu.

 

Franczyza

To udzielenie praw do korzystania z naszej marki i udostępnienie know-how innemu przedsiębiorcy, który pod naszym szyldem będzie prowadził działalność i płacił nam za wykorzystanie wizerunku.

Ważne! Przedsiębiorcy, którzy starają si o kredyt, ale z powodu braku historii kredytowej albo zabezpieczenia spotykają się z odmową banku, powinni postarać się o poręczenie. To dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu –zarówno dla banku, jak i przedsiębiorcy – na wypadek gdyby przedsiębiorca nie spłacił długu w terminie.

Poręczenie często powoduje, że kredyt można uzyskać na lepszych warunkach albo w ogóle umożliwia jego otrzymanie. Na Dolnym Śląsku poręczeń udziela Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

screen_p187d5ttin8qt116h1ttv12nl5s97

Przedsiębiorca, który chce rozwijać biznes, powinien zadbać o kilka spraw:

 • nieustannie monitorować rynek i potrzeby klientów
 • żywo reagować na zmiany oraz potrzeby
 • przygotować ofertę pod konkretny rodzaj klienta lub grupę klientów, których potrzeby oferta zaspokoi
 • przewidzieć kierunki rozwoju
 • dbać o nieustanny rozwój, a ponieważ przedsiębiorstwom pomaga wielobranżowość, warto pomyśleć o dodatkowych rynkach, na których również można działać
  – pozwoli to zwiększyć pole działalności przedsiębiorstwa, a w rezultacie jego dochód
  – to przy okazji wyjście awaryjne, które sprawi, że nie będziemy musieli zwijać biznesu nawet gdy któryś z pomysłów nie wypali
 • przemyśleć, jak sfinansować projekt (pomysły znajdziesz w zakładce „Sposoby finansowania”)
 • wyznaczyć dokładne cele i wypełniać je krok po kroku

Te warunki spełni dobrze przygotowany biznes plan. Warto więc się postarać i szczegółowo opracować dokument.

 

Biznes plan potrzebny jest na każdym etapie działalności firmy, przy jej uruchamianiu i także wtedy, gdy chcemy się rozwijać. Dlaczego?

 • Pomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwem – określimy kadrę przedsiębiorstwa i jej umiejętności,
  a także stosowane w firmie technologie.
 • Pomaga w pozyskaniu finansowania (kredytu, pożyczki, dotacji) – udowodnimy sobie oraz instytucji finansującej, że przedsięwzięcie jest opłacalne, zobaczymy też, jaki jest koszt przedsięwzięcia.
 • Realnie określa potrzeby i możliwości firmy – zobaczymy, jakich oczekujemy efektów i jaką drogą
  do nich dojść, przy okazji sprawdzając, czy jesteśmy konkurencyjni dla innych. Przekonamy się również,czy jesteśmy gotowi do rozwinięcia działalności i wejścia w kolejne sektory rynku.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania biznes planu?

Analiza rynku

 • Wielkość rynku – określamy na podstawie danych rządowych, organizacji handlu, danych finansowych głównych spółek z branży i na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów.
 • Tempo rozwoju rynku – określamy poprzez porównanie archiwalnych danych do stanu obecnego. Dokładniejszym sposobem jest sprawdzenie danych sprzedaży konkretnych produktów i porównanie ich do zmian demograficznych.
 • Kanały dystrybucji (istniejące, powstające i ich struktura) – określamy, w jaki sposób będziemy sprzedawać produkt.
 • Identyfikacja klientów – określamy, kim jest nasz klient.

 

Plan finansowy – przygotowanie rachunku zysków, strat i przepływów środków pieniężnych, a także określenie cen produktów

 • Mocne strony: wszystko, co stanowi atut i decyduje o naszej przewadze.
 • Słabe strony: wszystko, co stanowi naszą wadę.
 • Szanse: wszystko, co stwarza możliwość korzystnej zmiany.
 • Zagrożenia: wszystko, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany na gorsze.

screen_p187d5ue5o1ds1b5m1men7ln1e8p9

Kto może dostać pożyczkę lub poręczenie kredytu?

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. udziela pożyczek, a Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. udziela poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Dolnego Śląska, którzy chcą rozwijać firmę lub dopiero rozpoczynają działalność.

 

Jakie są zasady udzielania poręczeń?

Żeby się ubiegać o poręczenie DFG Sp. z o.o., trzeba spełnić trzy warunki:

 • Posiadać siedzibę lub prowadzić działalności gospodarczą na Dolnym Śląsku.
 • Starać się o kredyt w jednym z  banków współpracujących z DFG (PKO BP, Alior Bank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, PeKaO SA, BPS SA,  Bank Spółdzielczy Oleśnica, Bank Spółdzielczy Oława).
 • Posiadać zdolność kredytową, potwierdzoną rekomendacją współpracującej instytucji.

Procedura nie jest skomplikowana. Najpierw przedsiębiorca składa wniosek o kredyt w banku. Jeżeli bank stwierdzi, że potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie, przedsiębiorca może postarać się o poręczenie w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym. Za jego zgodą bank przekaże dokumenty do DFG, a fundusz na ich podstawie w ciągu kilku dni podejmuje decyzję w sprawie poręczenia.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować nawet o 1 mln zł poręczenia, ale nie więcej niż 80% kapitału kredytu. DFG Poręczenia postanowiło też zwolnić z dodatkowych opłat. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy złożą wniosek o poręczenie na okres do dwóch lat. W przypadku poręczenia do trzech lat opłata wyniesie 0, 1 proc. kwoty poręczenia, do czterech lat 0, 2 proc., a do pięciu 0, 3 proc.
I są to jedyne opłaty.

 

Na co mogę przeznaczyć pieniądze?

Fundusze mogą zostać przeznaczone na:

 • zakup, budowę lub modernizację budynków firmy,
 • zakup wyposażenia i sprzętu, np. komputerów, samochodów, maszyn budowlanych,
 • tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

 

Skąd pochodzą środki, którymi dysponuje Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. i Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o.?

To unijne środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Jest to europejski projekt pozadotacyjnego wsparcia dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju i tych na starcie.