Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej"

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 30 stycznia 2018 r. o godzinie 14:47:16 120% alokacji przewidzianej w pierwszym naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0013/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęły 4 Wnioski o udzielenie Grantu na łączną kwotę 77.052.84 złotych.

 

Informacja o zmianie terminu otwarcia naboru wniosków dla Równiny Wrocławskiej:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”. 

Ogłoszenie o naborze OIRW

W odpowiedzi na spływające prośby potencjalnych Wnioskodawców, Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 oraz wprowadzeniu elektronicznego rejestru wpływu wniosków. Jednocześnie Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0013/17 w pierwszym Naborze na kwotę 276.250 zł, w tym dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przypada kwota 63.750 zł.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 29.01.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów

w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”.

 

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków dla Równiny Wrocławskiej:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”. 

 

Regulamin udzielania Grantów OIRW – Nabór I:

REGULAMIN udzielania Grantów OIRW

 

Dokumenty do pobrania – Nabór I:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – MSP

12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba fizyczna

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej wraz z załącznikiem (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej – OIRW – wzór obowiązujący do 24.05.2018 r.

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej – OIRW – wzór obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – OIRW – wzór obowiązujący do 24.05.2018 r.

Umowa o udzielenie Grantu – OIRW – wzór obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Równiny Wrocławskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj