Informacja o zamknięciu III naboru wniosków w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej"

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godzinie 13:21:00 120% alokacji przewidzianej w trzecim naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0013/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

 

Informacja o rozpoczęciu trzeciego Naboru Wniosków

dla Równiny Wrocławskiej:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej". 

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0013/17

w trzecim Naborze na kwotę 129 263,75 zł, 

w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 129 263,75 zł.

 

Ogłoszenie o III Naborze OIRW

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 01.08.2019 r. od godz. 13.00 do dnia zamknięcia Naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”.

Regulamin udzielania Grantów OIRW – Nabór III:

REGULAMIN OIRW – Nabór III

Dokumenty do pobrania – Nabór III:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12. Oświadczenie. Klauzula informacyjna RODO- OIRW

13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór):

Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – OIRW

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Równiny Wrocławskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

UWAGA: Proszę pamiętać o dołączeniu dodatkowo do aplikacji  Zalącznika nr 13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI do Wniosku o udzielenie Grantu ( jeśli dotyczy).