Informacja o zamknięciu pierwszego naboru wniosków w Projektach grantowych

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o zamknięciu pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w następujących Projektach grantowych realizowanych w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy:

 

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko Głogowskiego”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej";
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji";
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej";

 

O terminach kolejnych naborów informować będziemy na bieżąco w zakładkach każdego z powyższych Projektów.

 

 

Informacja o zmianie terminu otwarcia naboru wniosków w Projektach grantowych

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na spływające prośby potencjalnych Wnioskodawców, Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 dla następujących Projektów grantowych:

 

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko Głogowskiego”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej";

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji";

 

Rada Partnerstwa dla każdego z wymienionych Projektów ustaliła alokację oraz podjęła decyzję o wprowadzeniu elektronicznego rejestru wpływu wniosków – wszelkie szczegóły udostępnione są w zakładkach poszczególnych Projektów.

 

Jednocześnie zachęcamy do składania od dnia 11 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 Wniosków dla Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej". Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla tego Projektu. Pozostałe zasady dotyczące pierwszego Naboru nie ulegają zmianie i dostępne są w zakładce „Aglomeracja Wałbrzyska”.

 

 

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w Projektach grantowych

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w następujących Projektach grantowych realizowanych w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy:

 

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko Głogowskiego”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”;
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej";
 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji";
 •  „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej";

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładkach każdego z powyższych Projektów.

 

Projekty grantowe

 

Projekty Grantowe realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Poddziałanie: 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Poddziałanie: 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW oraz Poddziałania: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB oraz Poddziałanie: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI).

Projekty realizowane przez DFG Sp. z o.o. to:

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 50.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko Głogowskiego” – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”- maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 25.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji" – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej" – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł;

 • „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" – maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł;

Poziom dofinansowania we wszystkich ww. projektach wynosi 85%.

Kwota kwalifikowana usługi doradczej w wartości brutto/netto zależy od oświadczenia wnioskodawcy co do kwalifikowalności podatku VAT.

 

 

Projekty realizowane są w partnerstwie z: oraz

 


źródło: Instytut Rozwoju Terytorialnego

 

Celem głównym projektów jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów (w formie refundacji).


Przedmiotem wsparcia w formie Grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

MŚP otrzymają również bezpłatne wsparcie w ramach projektu w formie doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi czy też wpisywania się MŚP i jego potrzeby w warunki konkursu.

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju  przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);

 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;

 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)

 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

 

Projekty zostały przygotowane w oparciu o wyniku przeprowadzonego na zlecenie DFG sp. o.o. badania popytu na usługi doradcze wśród podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. W badaniu najczęściej wymieniane były usługi z zakresu:

 

 • budowania relacji z klientami, zarządzania relacjami;

 • wykorzystania technologii informacyjnych/informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (IT);

 • rozwoju produktów lub usług, jakie oferuje firma lub opracowanie nowych produktów;

 • pozyskania finansowania na rozwój działalności firmy.

 

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie Grantów mogą być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu*.


*Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 

Nabory Wniosków o udzielenie Grantu prowadzone będą cyklicznie, każdorazowo z podaniem alokacji środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym Naborze, w oparciu o złożone Wnioski o udzielenie Grantu wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Szczegółowych informacji odnośnie projektów udziela Biuro Projektów:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 3

50-148 Wrocław,
tel. 71 736 04 86, 71 343 79 64

E-mail: granty@dfg.pl

Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00


Dokumentacja projektowa oraz pozostałe informacje udostępnione zostaną wkrótce.