Wczytaj dane z wniosku zapisanego na dysk       Zapisz dane na dysk       Wydrukuj

Pobierz formularz de minimis (załącznik nr 1 wniosku): PDF, XLS


Data wpływu Wniosku:

Wypełnia Grantodawca

Numer Wniosku:

Wypełnia Grantodawca

Numer Naboru:

Wypełnia Grantodawca
 
Numer Projektu:

WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU

I. INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy:

2. Adres (ulica, nr lokalu, miejscowość)

3. Kod pocztowy

4. Województwo

5. Telefon

6. Fax

7. E-mail

Na ten adres wysyłana będzie korespondencja od Grantodawcy

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Grantodawcą /imię nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email/:

9. Numer KRS

10. PKD

11. REGON

12. Rejestracja w CEIDG
13. NIP

14. Status MŚP:
15. Rodzaj podstawowej działalności gospodarczej:

16. Forma organizacyjno-prawna:

17. Opis działalności:

Krótka charakterystyka Wnioskodawcy: okres i przedmiot działalności firmy z uwzględnieniem struktury zatrudnienia, źródeł i wysokości przychodów, prowadzonych lub planowanych inwestycji, struktury klientów i głównej konkurencji (max. 10 tys. znaków).

18. Podmioty powiązane:

W rozumieniu art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. typ przedsiębiorstwa Wnioskodawcy to:

18a.


18b.


18c.


18d. Poniższe uzupełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi 18b. lub 18c:

Nazwa podmiotu powiązanego 1

Forma prawna

REGON

Powiązanie poprzez:Udział % w kapitale zakładowym/w podziale zysku lub straty:

II. INFORMACJA O USŁUDZE DORADCZEJ

1. Opis zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorstwa

Wskazanie czynników i powodów, z których wynika potrzeba przeprowadzenia Usługi doradczej i charakterystyka jej wpływu na spodziewaną poprawę sytuacji firmy.

2. Opis Usługi doradczej

3. Cel Usługi doradczej

Opis wraz z uzasadnieniem głównego celu (i ewentualnych celów szczegółowych) Usługi. Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji Usługi doradczej.

4. Usługa wpisuje się w Cele działania 1.3 RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i jest zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa.:5. Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, finansowy i prawny do wykorzystania efektów Usługi.
6. Wydatki związane z Usługą doradczą zostaną poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniają wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
7. Szacowana Wartość Usługi

netto: PLN brutto: PLN

8. Czy przedsiębiorca kwalifikuje podatek VAT:
Szacowana wysokość wsparcia (do 85% wartości Usługi):
netto: PLN
brutto: PLN
Szacowana wysokość wkładu własnego MŚP (15% wartości Usługi):
netto: PLN
brutto: PLN

9. Efekt/Wynik/Produkt Usługi doradczej

Co powstanie w wyniku realizacji Usługi doradczej? Jakie będą rezultaty/wyniki udzielonej Usługi doradczej?

10. Powiązanie Usługi doradczej z bieżącą działalnością MSP

Należy wskazać i opisać, czy efekt Usługi doradczej jest zbieżny z aktualną działalnością przedsiębiorcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej, należy wykazać w jaki sposób efekt Usługi doradczej wpłynie na spodziewaną poprawę sytuacji firmy.11. Inteligentne specjalizacje (jeśli dotyczy)

Czy cel Usługi wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje? Więcej na: http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaskie
-inteligentne-specjalizacje/ramy-strategiczne-na-rzecz-inteligentnych-specjalizacji-dolnego-slaska/
12. Inteligentne specjalizacje (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie wpisywania się w inteligentne specjalizacje woj. dolnośląskiego

13. Usługa ma cechy usługi doradczej istotnej z punktu widzenia procesu opracowania/doskonalenia produktu/usługi oferowanej przez Wnioskodawcę lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie mających wpływ na rozwój i poprawę konkurencyjności.

Opis prowadzonych prac nad produktem/usługą oferowaną przez Wnioskodawcę lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie mających wpływ na rozwój i poprawę konkurencyjności, na które istotny wpływ ma Usługa doradcza.
14. Rezultaty Usługi są elementem szerszego zakresu działań podejmowanych u Grantobiorcy finansowanych z innych funduszy/programów/ działań bądź środków prywatnych.
15. Usługa zapewni zgłoszenie patentowe/wzoru przemysłowego/ wzoru przemysłowego użytkowego/certyfikatu
16. W wyniku przeprowadzonej Usługi doradczej utworzone zostanie nowe miejsce pracy

Rozumie się przez to utworzenie nowego miejsca pracy w oparciu o umowę o pracę

........................ ........................ ........................ ........................
(miejscowość) (data) (pieczęć firmowa) (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy)

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

 1. Wnioskodawca oświadcza, że w ramach Projektu nie otrzymał (podmiot przez niego reprezentowany nie otrzymał) innego Grantu.
 2. Wnioskodawca oświadcza, że jest (podmiot przez niego reprezentowany jest) mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki i kryteria określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu, ( Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
 3. Wnioskodawca oświadcza, że działalność gospodarcza prowadzona jest na terytorium województwa dolnośląskiego i potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG.
 4. Wnioskodawca zobowiązuje się, że Usługa która ma być objęta wsparciem w ramach Projektu będzie zlecona Instytucji Otoczenia Biznesu.
 5. Wnioskodawca oświadcza, że spełnia (podmiot przez niego reprezentowany spełnia) wymagania UE odnośnie otrzymania pomocy de minimis.
 6. Wnioskodawca oświadcza, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną lub którykolwiek członek organów zarządzających (spółka kapitałowa) bądź wspólnik (spółka osobowa) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 7. Wnioskodawca oświadcza, że nie pozostaje (podmiot przez niego reprezentowany nie pozostaje) pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, w tym nie ogłoszono wobec niego upadłości, a także nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne lub inne postępowanie o podobnym charakterze i nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 8. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega (podmiot przez niego reprezentowany nie podlega) wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) lub nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.
 9. Wnioskodawca oświadcza, że nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
 10. Wnioskodawca oświadcza, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
 11. Wnioskodawca oświadcza, że nie był karany na mocy przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
 12. Wnioskodawca oświadcza, że nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).
 13. Wnioskodawca oświadcza, że nie jest (podmiot przez niego reprezentowany nie jest) osobowo lub kapitałowo powiązany z Grantodawcą ani Wykonawcą Usługi doradczej w sposób wynikający z treści Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.
 14. Wnioskodawca wyraża zgodę na kontrolę i monitoring w miejscu realizacji Usługi przeprowadzany przez Grantodawcę lub upoważnioną przez niego instytucję do zakończenia okresu trwałości Projektu.
 15. Wnioskodawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy o udzielenie Grantu, poinformuje pisemnie Grantodawcę o wszelkich zmianach w oświadczeniach i dokumentacji powstałych w okresie pomiędzy złożeniem Wniosku, a podpisaniem Umowy oraz przekaże aktualne oświadczenia i dokumenty.
 16. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu Grantowego wraz z załącznikami i akceptuje ich zasady.
 17. Wnioskodawca oświadcza, że informacje zawarte we Wniosku oraz załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, a w szczególności z art. 297 Kodeksu Karnego, dotyczącej przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz z art. 233 Kodeksu karnego, co stwierdza własnoręcznym podpisem.

........................ ........................ ........................ ........................
(miejscowość) (data) (pieczęć firmowa) (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy)

IV. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy),
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy),
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy),
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de mnimis (jeśli dotyczy),
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (jeśli dotyczy),
 7. Poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe,
 8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP,
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
 10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 12. Oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (12a. lub 12b.).
Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu " " (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że , , , nie otrzymał/a pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych.
.......................................................................
Data, podpis i pieczęć WnioskodawcyPouczenie

Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 euro, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
Czy Wnoskodawca otrzymał/a pomoc de minimis w roku bieżącym lub w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych:


Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że , , , otrzymał/a pomoc de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis:

Lp. Podmiot udzielający pomocy Podstawa prawna otrzymanej pomocy Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Dzień udzielenia pomocy Wartość otrzymanej pomocy brutto
PLN euro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Łączna wartość otrzymanej pomocy de minimis na dzień ubiegania się o pomoc

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć WnioskodawcyPouczenie

Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 euro, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
Załącznik nr 5 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że , , , nie otrzymał/a pomocy innej niż pomoc de mnimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikowalne, na pokrycie których ubiega się w ramach Wniosku o udzielenie Grantu.
.......................................................................
Data, podpis i pieczęć WnioskodawcyPouczenie

Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 euro, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
Czy Wnoskodawca otrzymał/a pomoc inną niż de minimis odnoszącą się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis:


Załącznik nr 6 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że , , ,

Przeznaczenie otrzymanej pomocy:

Wykaz otrzymanej pomocy publicznej:

Lp. Podmiot udzielający pomocy Podstawa prawna otrzymanej pomocy Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Forma pomocy Dzień udzielenia pomocy Wartość otrzymanej pomocy brutto
PLN euro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Łączna wartość otrzymanej pomocy innej niż de minimis na dzień ubiegania się o pomoc de minimis

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć WnioskodawcyPouczenie

Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 euro, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
Załącznik nr 8 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU MSP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że przedsiębiorstwo: spełnia wszystkie kryteria pozwalające zaliczyć go do kategorii:

Przedsiębiorca spełnia wszystkie kryteria pozwalające zaliczyć go do kategorii:


zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) oraz w przypadku, gdy status ten ulegnie zamianie do czasu podpisania Umowy o udzielenie Grantu, zobowiązuję się/zobowiązujemy się poinformować o tym Grantodawcę.

Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z a art. 233 oraz 297 Kodeksu karnego za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy
Załącznik nr 9 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że nie zalegam/y z opłacaniem podatków i opłat / uzyskałem/uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu podatków i opłat / uzyskałem/uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*


Właściwym organem podatkowym dla prowadzonej działalności gospodarczej jest:


Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy


*Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 10 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że nie zalegam/y z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy


*Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 11 do Wniosku o udzielenie Grantu
................................. , dnia ......................................
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy niniejszym oświadczam/y, że zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniuPrzedsiębiorca zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu:

nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuje o sfinansowanie poniesionego w ramach Projektu podatku VAT (z wyłączeniem nabycia towarów i usług do których zastosowanie ma art. 86 ust 2a oraz art. 90 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 t.j. z póź. zm.).

Przesłanki braku prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynikają z następującego opisu stanu faktycznego/przyszłego stanu faktycznego:

nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie będzie w przyszłości wnioskować o sfinansowanie jakiejkolwiek części poniesionego w ramach Projektu podatku VAT;

ma prawną możliwość odzyskać lub odliczyć kwotę podatku VAT od nabytych w ramach Projektu towarów i usług w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z wyłączeniem nabycia towarów i usług do których zastosowanie ma art. 86 ust 2a oraz art. 90 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 t.j. z póź. zm.).Jednocześnie oświadczam/y, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej powiadomię/powiadomimy o tym Grantodawcę bez zbędnej zwłoki. Ponadto zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zwrotu sfinansowanego w ramach Projektu podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji Projektu lub w okresie trwałości Projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z a art. 233 oraz 297 Kodeksu karnego za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy


*Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 12a do Wniosku o udzielenie Grantu – MSP
................................. , dnia ......................................
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam/y*, że wyrażam/y zgodę na:
 1. umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: DFG Sp. z o.o.) i przetwarzanie ich w celach związanych z udzieleniem, rozliczeniem i windykacją Grantu w ramach Projektu nr realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a także w celach związanych z działalnością DFG Sp. z o.o. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych). Powyższe zgody obejmują również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania. DFG Sp. z o.o. zapewnia prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
 2. podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań mających na celu ocenę historii, jak również aktualnej sytuacji finansowej Wnioskodawcy, w szczególności na pozyskanie przez DFG Sp. z o.o. informacji z funkcjonujących na terenie UE rejestrów dłużników;
 3. udostępnienie przez DFG sp. z o.o. jako Lidera Projektu nr Partnerom Sudeckiemu Instytutowi Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Świdnicy wszelkich danych osobowych, informacji i dokumentów w związku z Wnioskiem o udzielenie Grantu w ramach Projektu nr .
Oświadczam/y, że przyjmuję/emy do wiadomości, iż:
 1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu wskazanego wyżej, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności windykacyjnych;
 2. dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie DFG sp. z o.o., Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy, Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Świdnicy oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej kontrole i audyt w ramach RPO WD;
 3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; mam/my prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław, wpisanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000099043, REGON 890178579, NIP 8862333376.

.......................................................................
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy
*Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 12b do Wniosku o udzielenie Grantu – Osoba fizyczna
................................. , dnia ......................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w procedurze udzielania Grantu w ramach Projektu "" (nr Projektu: ) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy dla osoby fizycznej w postępowaniu, która nie jest MŚP, a której dane osobowe mają być przetwarzane.

Działając jako (zaznaczyć właściwe, możliwa więcej niż jedna odpowiedź):Dane osobowe osoby fizycznej w postępowaniu, która nie jest MŚP, a której dane osobowe mają być przetwarzane:

Imię i nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy, miejscowość:

małżonek lub inny członek rodziny MŚP,
poręczyciel, w tym poręczyciel wekslowy,
wspólnik,
członek Zarządu,
pełnomocnik albo prokurent MŚP,
pracownik lub inna osoba zatrudniona przez MŚP,
inny podmiot, to jest .

- zgadzam się na przetwarzanie moich podawanych danych osobowych przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową - w celu udzielenia Grantu na podstawie złożonego przez MŚP Wniosku.

.......................................................................
Data i podpis osoby fizycznej


Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa - jako administratorzy podanych danych osobowych - uprzejmie informują o dobrowolności podania danych osobowych, możliwości dostępu do swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania.