Informacja o planowanym drugim naborze Wniosków

dla Aglomeracji Wrocławskiej:

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 18 grudnia 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie ,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej".

 

Rada partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.02-02-0009/17 w drugim Naborze na kwotę 1.750.591,56 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 772.055,00 zł.

Ogłoszenie o naborze WrOF- II -DFG

Regulamin udzielania Grantów WrOF-Nabór II:

REGULAMIN WrOF

Dokumenty do pobrania-Nabór II:

Zalącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12. Klauzula informacyjna RODO- WRoF

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Kryteria oceny formalnej:

2. Kryteria oceny formalnej_Regulamin

Załącznik ne 3 do Regulaminu- Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

Załącznik nr 4 do Regulaminu  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór): 

4. Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu- Protokół wyboru Wykonawcy Usługi Doradczej (wzór):

5. Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu- Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

6. Umowa o udzielenie Grantu – WRoF

Załącznik nr 7 do Regulaminu- Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wrocławskiej wraz z załącznikami:kliknij tutaj