Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 01 lutego 2018 r. o godzinie 12:09 120% alokacji przewidzianej w pierwszym naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęło 8 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 204.000.00 złotych.

 

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu

w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w pierwszym Naborze na kwotę 459.000 zł,

w tym dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przypada kwota 153.000 zł.

 

Ogłoszenie o naborze ZIT AW

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 11.01.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Informacje o Projekcie:

 

Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17

 

realizowany ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.4

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW

Schemat 1.3 C.2

Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB


 

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

  1. ma siedzibę na terenie Obszaru Wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW*, obejmującego następujące obszary: gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, miasto Świdnica, gmina wiejska Świdnica, Żarów,

  2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,

  3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),

  4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,

  5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 30.000 zł w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 25.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowalnym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

* Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) – dokument wykonawczy do Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013–2020 określający zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie, o których mowa w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 oraz Umowie Partnerstwa.

 

Regulamin udzielania Grantów ZIT AW:

REGULAMIN udzielania Grantów ZIT AW

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – MSP

12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba fizyczna

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej wraz z załącznikiem (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – ZIT AW

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj