Zamknięcie drugiego naboru wniosków w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 12 lipca 2018 r. o godzinie 13:04  120% alokacji przewidzianej w drugim naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęło 12 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 319.216,24 złotych.

     

Informacja o zmianach w warunkach naboru

w Projekcie ,, Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy informuje o aktualizacji wysokości alokacji w drugim naborze Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

,, Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Wysokość alokacji dla Projektu nr RPDS 01.03.04-02-0002/17 w drugim Naborze wynosi 799.737,80 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego przypada kwota 255.340,00 zł

  Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków

dla Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17

w drugim Naborze na kwotę 959.685,36 zł,

w tym dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przypada kwota 306.408,00 zł.

 

Ogłoszenie o II Naborze ZIT AW

 Zmiana: Ogłoszenie o naborze ZIT AW – II -DFG 1  11.07.2018

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 10.07.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Regulamin udzielania Grantów ZIT AW – Nabór II:

REGULAMIN ZIT AW–  Nabór II

Dokumenty do pobrania – Nabór II:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12. Klauzula informacyjna RODO- AW

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór):

Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – ZIT AW

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj