Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 01 lutego 2018 r. o godzinie 12:09 120% alokacji przewidzianej w pierwszym naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęło 8 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 204.000.00 złotych.

 

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu

w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w pierwszym Naborze na kwotę 459.000 zł,

w tym dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przypada kwota 153.000 zł.

 

Ogłoszenie o naborze ZIT AW

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 11.01.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Regulamin udzielania Grantów ZIT AW – Nabór I:

REGULAMIN udzielania Grantów ZIT AW

 

Dokumenty do pobrania – Nabór I:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – MSP

12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba fizyczna

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej wraz z załącznikiem (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej – ZIT AW – wzór obowiązujący do 24.05.2018 r.

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej – ZIT AW – wzór obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – ZIT AW – wzór obowiązujący do 24.05.2018 r.

Umowa o udzielenie Grantu – ZIT AW – wzór obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj