Informacja o zamknięciu pierwszego Naboru Wniosków

dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 22 kwietnia 2019 r. zamknięciu drugiego naboru  Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

 

 

 

Informacja o rozpoczęciu pierwszego Naboru Wniosków

dla Aglomeracji Jelenigórskiej

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

 

W dniu 08.04.2019 została podjęta decyzja o zmianie treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o I naborze ZIT AJ (zmiana 08.04.2019)

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o zwiększeniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 w drugim Naborze do kwoty 994 500,00 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 484 500,00 zł.

Ogłoszenie o I naborze ZIT AJ (zmiana 13.03.2019)

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0004/17

w pierwszym Naborze na kwotę 765.000,00 ,

w tym dla Partnera: Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 255.000,00 zł.

 

Ogłoszenie o I Naborze ZIT AJ

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 15.10.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jelenigórskiej”.

Elektroniczny formularz rejestracji Wniosków o udzielenie Grantu          

Regulamin udzielania Grantów ZIT AJ – Nabór I:

REGULAMIN ZIT AJ – I Nabór

Dokumenty do pobrania – Nabór I:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

WNIOSEK o udzielenie Grantu

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS

11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu

12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:

Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór):

Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej (wzór):

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Umowa o udzielenie Grantu – ZIT AJ

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj