Uwaga na oszustów ! – Komunikat DFR

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O. O.

O DZIAŁANIACH PRZESTĘPCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PODSZYWAJĄCE

SIĘ POD POŚREDNIKA FINANSOWEGO

W UDZIELANIU POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

 

W związku z powzięciem informacji o działaniach podmiotów/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Pośrednikiem Finansowym [Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. lub innym (oficjalna lista Pośredników Finansowych współpracujących z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o. znajduje się na stronie www.dfr.org.pl w menu „OFERTA”)], polegających m. in. na pomocy w wypełnieniu dokumentacji pożyczkowej, przedstawieniu do podpisu dokumentów związanych z udzieleniem pożyczki, których stroną [pożyczkodawcą] jest spółka Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub/i Pośrednik Finansowy oraz pobieraniu prowizji lub innego rodzaju opłat z tytułu udzielenia finansowania ze środków Funduszu, w imieniu spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: „DFR”] oświadczam, iż spółka DFR nie współpracuje ani nie zleciła żadnemu podmiotowi prowadzenia działalności w powyższym zakresie.

Wskazujemy, że osoby/podmioty te posługują się podrobionymi lub/i zmodyfikowanymi dokumentami pożyczkowymi [m. in. umowy pożyczki, weksle, deklaracje wekslowe] – stroną tych dokumentów, a w szczególności umów pożyczek, jest spółka DFR lub/i Pośrednik Finansowy, jako pożyczkodawca. Podkreślenia natomiast w tym miejscu wymaga, iż spółka DFR w ramach prowadzonej działalności w zakresie dotyczącym rozdysponowywania środków finansowych nie występuje jako podmiot udzielający pożyczek – nie udziela ich w imieniu własnym. Jedynie oficjalny Pośrednik Finansowy jest stroną umowy pożyczkowej i w jego imieniu działają wyłącznie osoby upoważnione. W celu weryfikacji przygotowania do transakcji, należy zwrócić się do danego oficjalnego Pośrednika Finansowego.

Ponadto, działania takich osób/podmiotów mają na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych pożyczkobiorców w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci prowizji czy innego rodzaju należności z tytułu pomocy w uzyskaniu finansowania, co z całą stanowczością nie jest praktyką stosowaną przez spółkę DFR ani oficjalnych Pośredników Finansowych działających we współpracy ze spółką.

Ponieważ wszelka działalność tego rodzaju odbywa się bez wiedzy i zgody spółki DFR, a działania takich osób posiadają znamiona czynów zabronionych, spółka DFR podejmuje stosowne kroki prawne w celu ustalenia sprawców i zaprzestania dalszych procederów tego rodzaju.

Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie spółki DFR telefonicznie pod nr 71 736-06-20 lub e-mailem na adres biuro@dfr.org.pl . Wszelkie informacje w tym zakresie będą niezbędne dla wyjaśnienia sprawy i wskazania sprawców w/w działań.

Osoby/przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, uprasza się o wzmożoną czujność w zakresie weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie osób działających po stronie pożyczkodawcy, a także sposobu prowadzenia spraw.