Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów


Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu grantowego, którego celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Całe ogłoszenie >

Więcej informacji o konkursach >