Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której Zarząd Województwa Dolnośląskiego
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
oraz
GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji
Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą
funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje


Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości


Poddziałanie 1.3.2
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF


Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB


Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 05-01-2017r.

 

Całe ogłoszenie >